Dane podmiotu

Dane podmiotu

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻYWIECKIEJ BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ
w Żywcu

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres działania, kompetencji i odpowiedzialności dyrektora, głównego księgowego, kierowników działów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowisk oraz pozostałych pracowników Biblioteki.
 2. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

Rozdział II.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŻYWIECKIEJ BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ

Struktura organizacyjna Biblioteki przedstawia się następująco:

 1. Dyrektor
 2. Księgowy
 3. Stanowisko Instruktora
 4. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
 5. Dział Druków Zbędnych i Rezerwowych
 6. Dział Udostępniania:
 • Czytelnia,
 • Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych,
 • Oddział dla dzieci z czytelnią,
 • Oddział „książki mówionej”,
 • Zbiory specjalne,
 • Informatorium z działem książki obcojęzycznej,
 • Filia Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.

Rozdział III.
ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA

 1. Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Żywca.
 2. Dyrektor zarządza Biblioteką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
 3. Dyrektor posiada obowiązki i uprawnienia pracodawcy oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za działalność Biblioteki, w szczególności odpowiada za:
 • prawidłową i sprawną koordynację pracy w Bibliotece,
 • racjonalną gospodarkę środkami finansowymi i majątkowymi,
 • planowanie, sprawozdawczość i statystykę Biblioteki,
 • rozwój sieci bibliotek i czytelnictwa,
 • inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie działalności merytorycznej.
 1. Do kompetencji dyrektora należą :
 • decyzje w sprawach kadrowych i płacowych,
 • decyzje w sprawach majątkowych,
 • decyzje w sprawach działalności Biblioteki,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.
 1. Dyrektor Biblioteki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony osobiście.
 2. Dyrektora podczas jego nieobecności zastępuje w sprawach merytorycznych Kierownik Działu Udostępniania.

Rozdział IV.
ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Prowadzenie wybranych spraw kadrowych i dokumentacji z tym związanej.

Rozdział V.
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKACH SAMODZIELNYCH I KIEROWNICZYCH

 1. Pracownicy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych kierują powierzonym zakresem działalności Biblioteki i są odpowiedzialni za tę działalność przed dyrektorem.
 2. Do obowiązków pracownika na stanowisku kierowniczym i samodzielnym należy w szczególności:
 • prawidłowe zorganizowanie powierzonej pracy,
 • opracowanie i realizowanie planu pracy,
 • terminowe i właściwe załatwianie zadań powierzonych zakresem czynności oraz zadań zleconych przez dyrektora, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów z zakresu bhp i p.poż.,
 • znajomość przepisów prawnych potrzebnych do wykonywanej pracy i ich stosowanie,
 • uzupełnianie wiadomości fachowych celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział VI.
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

 1. Pracownik powierzone mu obowiązki wykonuje rzetelnie.
 2. Do obowiązków pracownika należy w szczególności:
 • zaznajamianie się z treścią przepisów prawnych dotyczących spraw objętych zakresem wykonywanej pracy i ich stosowanie,
 • przestrzeganie przepisów zawartych w kodeksie pracy, bhp i p.poż.,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie wszelkiej dokumentacji bibliotecznej,
 • zabezpieczenie i ochrona powierzonego mienia,
 • zgłaszanie wniosków do dyrektora biblioteki w sprawach: zakupu wyposażenia, napraw, remontów itp.
 • dbanie o estetyczny wygląd Biblioteki,
 • uzupełnianie wiadomości fachowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkolenia,
 • terminowe i właściwe załatwianie zadań powierzonych zakresem czynności oraz zadań zleconych przez dyrektora.

Rozdział VII.
ZAKRES DZIAŁANIA INSTRUKTORA

 1. Opracowanie planu pracy oraz sprawozdań z pracy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
 2. Prowadzenie rejestru wyjazdów instruktora do bibliotek publicznych na terenie powiatu oraz dokumentacji merytorycznej związanej z wyjazdami.
 3. Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom publicznym na obszarze powiatu żywieckiego.
 4. Opracowywanie pomocy metodycznych do pracy instrukcyjno-metodycznej, szkoleniowej oraz pracy z czytelnikiem
 5. Organizowanie szkoleń przywarsztatowych oraz kwartalnych dla bibliotekarzy z powiatu żywieckiego.
 6. Udział w seminariach szkoleniowych, konferencjach i naradach organizowanych przez Bibliotekę Śląską, wymiana doświadczeń z instruktorami innych bibliotek.
 7. Współpraca z innymi bibliotekami działającymi na terenie powiatu żywieckiego (np. szkolne, parafialne) oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.
 8. Pomoc w opracowaniu zbiorów (bibliografowanie i klasyfikowanie)
 9. Wykonywanie innych zadań merytorycznych zleconych przez Zarząd Powiatu Żywieckiego, Bibliotekę Śląską oraz dyrektora biblioteki.

Rozdział VIII.
ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Do podstawowych zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zakupami zbiorów: prowadzenie dokumentacji dotyczącej wpływów, zbieranie ofert, kontakty z hurtownikami, wydawnictwami i firmami księgarskimi, analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów,
 2. Zakup zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów regionalnych dotyczących Żywiecczyzny,
 3. Opracowanie zbiorów w komputerowym systemie bibliotecznym,
 4. Opracowanie schematów układu katalogu systematycznego oraz książek na półkach oraz ich aktualizacja.

Rozdział IX.
ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU UDOSTĘPNIANIA

Do podstawowych zadań Działu Udostępniania należy;

 1. udostępnianie zbiorów i poradnictwo w zakresie doboru literatury,
 2. komputeryzacja procesów bibliotecznych,
 3. przygotowanie i prowadzenie różnych form popularyzacji czytelnictwa,
 4. zaspokajanie potrzeb kulturalnych i informacyjnych użytkowników biblioteki,
 5. systematyczna reklasyfikacja i selekcja księgozbioru,
 6. prowadzenie ewidencji bibliotecznej i dokumentacji statystycznej,
 7. opracowanie planów i sprawozdań z działalności działu w ramach poszczególnych komórek: Czytelnia, Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych, Oddział dla dzieci z czytelnią, Zbiory specjalne, Informatorium z Działem Książki Obcojęzycznej, Oddział „książki mówionej” oraz Filia biblioteki.

Rozdział X.
ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU DRUKÓW ZBĘDNYCH I REZERWOWYCH

 1. Materiałami przekazywanymi do Działu Druków Zbędnych i Rezerwowych są:
 • książki wieloegzemplarzowe,
 • dekomplety,
 • druki beletrystyczne oraz popularnonaukowe nie odpowiadające potrzebom danego środowiska,
 • książki zbyt trudne, zrozumiałe tylko dla specjalistów,
 • czasopisma zainwentaryzowane.
 1. Przekazywane materiały do Działu Druków Zbędnych i rezerwowych powinny mieć skasowane pieczątki i numery inwentarzowe.
 2. Ewidencję Druków Zbędnych i Rezerwowych prowadzi się w sposób sumaryczny w rejestrze ubytków.
 3. Druki zbędne i rezerwowe nie są objęte ewidencją finansowo-księgową.
 4. Druki zbędne i rezerwowe służą jako materiał do wymiany i uzupełnienia zbiorów bibliotecznych, mogą być przekazywane innym bibliotekom w formie darów, a także można sprzedawać je na organizowanych przez bibliotekę kiermaszach książki. Zarobione w ten sposób pieniądze należy przeznaczyć na działalność statutową biblioteki.
 5. Przekazanie materiałów zbędnych i rezerwowych innej bibliotece odbywa się na podstawie protokołów. Protokół z pokwitowaniem odbioru materiałów stanowi dowód ubytku dla biblioteki przekazującej materiały, a dowód wpływu – dla biblioteki przyjmującej materiały.

Rozdział XI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Poza zadaniami wymienionymi w zakresie zadań poszczególnych działów, Dyrektor może polecić wykonanie innych niezbędnych prac nie wymienionych w niniejszym regulaminie.
 2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 3. Regulamin wchodzi w życie na mocy Zarządzenia Dyrektora po uzyskaniu opinii Organizatora.

Informacje o publikacji dokumentu

Czas wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Czas udostępnienia (Udostępniający)
2010-09-27 Helena Kupczak 2010-12-21 12:12:07
(Katarzyna Magiera)
Wyświetl historię zmian dokumentu