Dane podmiotu

Dane podmiotu

Regulamin organizacyjny

R E G U L A M I N    O R G A N I Z A C Y J N Y
ŻYWIECKIEJ   BIBLIOTEKI  SAMORZĄDOWEJ
w   Żywcu

Rozdział  I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną  Żywieckiej Biblioteki Samorządowej, nazwy i zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres działania, kompetencji  i odpowiedzialności dyrektora, głównego księgowego, kierowników działów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowisk oraz pozostałych pracowników Biblioteki.
2. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

Rozdział II.
STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  ŻYWIECKIEJ  BIBLIOTEKI  SAMORZĄDOWEJ

Struktura organizacyjna Biblioteki przedstawia się następująco:
1) Dyrektor
2) Księgowy
3) Stanowisko Instruktora
4) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
5) Dział Druków Zbędnych i Rezerwowych
6)  Wypożyczalnia popularnonaukowa z czytelnią,
7) Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych,
8) Oddział dla dzieci z czytelnią,
9) Oddział „książki mówionej”,
10) Zbiory specjalne,
11. Dział Książki Obcojęzycznej
12)  Informatorium  
13) Filie Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.

Rozdział III.
ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ODPOWIEDZIALNOŚCI  DYREKTORA

1. Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi  Miasta Żywca.
2. Dyrektor zarządza Biblioteką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . 
3. Dyrektor  posiada obowiązki i uprawnienia pracodawcy oraz reprezentuje  Bibliotekę na zewnątrz .
4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za działalność Biblioteki, w szczególności odpowiada za:

1)  prawidłową i sprawną koordynację  pracy w Bibliotece,
2) racjonalną gospodarkę środkami finansowymi i majątkowymi,
3) planowanie, sprawozdawczość i statystykę Biblioteki,
4) rozwój sieci bibliotek i czytelnictwa,
5) inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie działalności merytorycznej.

5. Do kompetencji  dyrektora należą  :

1) decyzje w sprawach kadrowych i płacowych,
2) decyzje w sprawach majątkowych,
3) decyzje  w sprawach działalności Biblioteki,
4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem  zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.         

6. Dyrektor Biblioteki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony osobiście.
7. Dyrektor na czas swojej nieobecności każdorazowo wyznacza zastępcę, który zastępuje go w  sprawach merytorycznych.  

Rozdział IV.
ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie dyspozycji  środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Prowadzenie  wybranych spraw kadrowych i dokumentacji z tym związanej.

Rozdział V.
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW
NA  STANOWISKACH    SAMODZIELNYCH  I KIEROWNICZYCH

1. Pracownicy na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych kierują powierzonym zakresem działalności Biblioteki i są odpowiedzialni za tę działalność przed dyrektorem.
2. Do obowiązków pracownika na stanowisku kierowniczym i samodzielnym należy w szczególności :

1) prawidłowe zorganizowanie powierzonej pracy,
2) opracowanie i realizowanie planu pracy,
3) terminowe i właściwe załatwianie zadań powierzonych zakresem czynności oraz  zadań zleconych przez dyrektora, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów z zakresu bhp i p.poż.,
4) znajomość przepisów prawnych potrzebnych do wykonywanej pracy i ich stosowanie,
5) uzupełnianie wiadomości fachowych celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział VI.
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

1. Pracownik powierzone mu obowiązki wykonuje rzetelnie.
2. Do obowiązków pracownika należy w szczególności:

1) zaznajamianie się z treścią przepisów prawnych dotyczących spraw objętych zakresem wykonywanej pracy i ich stosowanie,
2) przestrzeganie przepisów zawartych w kodeksie pracy, bhp i p.poż.,
3) prawidłowe i terminowe sporządzanie wszelkiej dokumentacji  bibliotecznej,
4)  zabezpieczenie i ochrona powierzonego mienia,
5) zgłaszanie wniosków do dyrektora biblioteki w sprawach: zakupu wyposażenia, napraw, remontów  itp.
6) dbanie o estetyczny wygląd Biblioteki,
7) uzupełnianie wiadomości fachowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkolenia,
8) terminowe i właściwe załatwianie zadań powierzonych zakresem czynności oraz zadań zleconych przez dyrektora.

Rozdział VII.
ZAKRES DZIAŁANIA  INSTRUKTORA

1. Opracowanie planu pracy oraz sprawozdań z pracy  instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
2. Prowadzenie rejestru wyjazdów instruktora do bibliotek publicznych na terenie powiatu oraz dokumentacji merytorycznej związanej z wyjazdami.
3. Udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom publicznym na obszarze  powiatu żywieckiego.
4. Opracowywanie pomocy metodycznych do pracy instrukcyjno-metodycznej, szkoleniowej oraz pracy z czytelnikiem
5. Organizowanie szkoleń przywarsztatowych oraz kwartalnych dla bibliotekarzy z powiatu żywieckiego.
6. Udział w seminariach szkoleniowych, konferencjach i naradach organizowanych przez Bibliotekę Śląską, wymiana doświadczeń z instruktorami innych bibliotek.
7. Współpraca z innymi bibliotekami działającymi na terenie powiatu żywieckiego (np. szkolne, parafialne) oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.
8. Pomoc w opracowaniu zbiorów (bibliografowanie i klasyfikowanie)
9. Wykonywanie innych zadań merytorycznych zleconych przez Zarząd Powiatu Żywieckiego, Bibliotekę Śląską oraz dyrektora biblioteki.

Rozdział VIII.
ZAKRES  ZADAŃ DZIAŁU GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Do podstawowych zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:
1) Prowadzenie spraw związanych z zakupami zbiorów: prowadzenie dokumentacji dotyczącej wpływów, zbieranie ofert, kontakty z hurtownikami, wydawnictwami i firmami księgarskimi, analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów,
2) Zakup zbiorów bibliotecznych ze szczególnym  uwzględnieniem zbiorów regionalnych dotyczących Żywiecczyzny,
3) Opracowanie zbiorów w komputerowym systemie bibliotecznym,
4) Opracowanie schematów układu katalogu systematycznego oraz książek na półkach oraz ich aktualizacja.

Rozdział IX.
ZAKRES ZADAŃ  WYPOŻYCZALNI ORAZ FILII BIBLIOTECZNYCH

Do podstawowych zadań  Wypożyczalni oraz Filii bibliotecznych należy;

1) udostępnianie zbiorów i poradnictwo w zakresie doboru literatury,
2) komputeryzacja procesów bibliotecznych,
3) przygotowanie i prowadzenie różnych form popularyzacji czytelnictwa,
4) zaspokajanie potrzeb kulturalnych i informacyjnych użytkowników biblioteki,
5) systematyczna  reklasyfikacja i selekcja księgozbiorów,
6)  prowadzenie ewidencji bibliotecznej i dokumentacji statystycznej,
7) opracowanie planów i sprawozdań z działalności  przez poszczególne agendy biblioteki.       


Rozdział X.
ZAKRES DZIAŁANIA  DZIAŁU DRUKÓW ZBĘDNYCH I REZERWOWYCH

1. Materiałami przekazywanymi do Działu Druków Zbędnych i Rezerwowych są :

1) książki wieloegzemplarzowe,
2) dekomplety,
3) druki beletrystyczne oraz popularnonaukowe nie odpowiadające potrzebom danegośrodowiska,
4) książki zbyt trudne, zrozumiałe tylko dla specjalistów,
5) czasopisma zainwentaryzowane.

2. Przekazywane materiały do Działu Druków Zbędnych i rezerwowych powinny mieć skasowane pieczątki  i numery inwentarzowe.
3. Ewidencję Druków Zbędnych i Rezerwowych prowadzi się w sposób sumaryczny w rejestrze ubytków.
4. Druki zbędne i rezerwowe nie są objęte ewidencją finansowo-księgową.
5. Druki zbędne i rezerwowe służą jako materiał do wymiany i uzupełnienia zbiorów bibliotecznych, mogą być przekazywane innym bibliotekom w formie darów, a także można sprzedawać je na organizowanych przez bibliotekę kiermaszach książki. Zarobione w ten sposób pieniądze należy przeznaczyć na działalność statutową biblioteki.
6. Przekazanie materiałów zbędnych i rezerwowych innej bibliotece odbywa się na podstawie protokołów. Protokół z pokwitowaniem odbioru materiałów stanowi dowód ubytku dla biblioteki przekazującej  materiały, a dowód  wpływu –  dla biblioteki  przyjmującej materiały.

Rozdział XI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poza zadaniami wymienionymi w zakresie zadań poszczególnych działów, Dyrektor może polecić wykonanie innych niezbędnych prac nie wymienionych w niniejszym regulaminie.
2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.
3. Regulamin wchodzi w życie na mocy Zarządzenia Dyrektora po uzyskaniu opinii Organizatora.

Informacje o publikacji dokumentu

Czas wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Czas udostępnienia (Udostępniający)
2010-09-27 Helena Kupczak 2010-12-21 12:12:07
(Katarzyna Magiera)
Wyświetl historię zmian dokumentu